Huiswerkklas

1. Omschrijving

Vanaf oktober 2010 richt spelotheek De Wip huiswerkbegeleiding in voor minder kansrijke
kinderen ( 1ste tot 6de leerjaar) uit de basisscholen van Knokke-Heist.

Vrijwilligers scheppen een huiswerkvriendelijk klimaat en creëren de randvoorwaarden om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden bij het maken van hun huiswerktaken.

Doorverwijzing gebeurt enkel door de scholen. Deze dienstverlening is kosteloos.

2. Praktisch

  • Locatie Heist (Spelotheek De Wip): maandag en donderdag van 15.30 u – 17 u
  • Locatie Knokke (De Marge): dinsdag en donderdag van 15.45 u – 17.15 u

3. Doelgroep

Bij een bepaalde groep kinderen uit de regio Knokke-Heist zijn de omstandigheden niet
optimaal om huiswerk te maken.
Sommige anderstalige ouders slagen er niet altijd in om hun kinderen de gepaste
huiswerkbegeleiding te geven omdat ze de taal onvoldoende beheersen en/of onvoldoende
bekend zijn met de heersende schoolcultuur.
Daarnaast richt het project zich ook tot Nederlandstalige gezinnen waarbinnen
het huiswerkgebeuren minder gestructureerd verloopt.

4. Doelstellingen

Algemeen streven we met onze huiswerkklas naar een toename van de onderwijskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen. Gelijke onderwijskansen vormen voor immers de basis en de hoeksteen tot maatschappelijke participatie en integratie.

Concreet wil de huiswerkklas een huisvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen men de
kinderen in een sfeer van gemoedelijkheid begeleidt naar zelfstandigheid in het maken van huiswerk.

We beogen op langere termijn de ontwikkeling van een globale positieve leerattitude en een groeiend zelfvertrouwen.

Daarnaast is het ook onze bedoeling om de kinderen, in de mate van het mogelijke, zowel de nodige schoolstructuur als schoolstructuur bij te brengen.

We willen binnen het gehele gezin een positievere schoolervaring en- -beleving tot stand laten komen.

We zijn ervan overtuigd dat ons project tevens een preventief karakter heeft m.b.t.
schoolverzuim, vervroegde schoolverlating, jeugddelinquentie, sociale uitsluiting en
achterstelling.

Als secundaire doelstelling exploreren we de mogelijkheden van vrijetijdsparticipatie bij deze kinderen ( die vaak behoren tot de zgn. niet-georganiseerde jeugd). We trachten hen kennis te laten maken met en toe leiden naar het gemeentelijke jeugd- , sport en vrijetijdsaanbod.

5. Visie

Onderwijs is één van de meest cruciale instituties die van invloed zijn op maatschappelijke
achterstelling. Kansenongelijkheid in het onderwijs beïnvloedt rechtstreeks de
kansenongelijkheid op de andere levensdomeinen. Scholing is immers de sleutel tot de
arbeidsmarkt en beïnvloedt bijgevolg de mogelijkheden op gebied van inkomen, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en maatschappelijke participatie.

Het gelijke onderwijskansenbeleid op school benadrukt de noodzaak om buitenschoolse actoren te betrekken bij het aanpakken van achterstelling op vlak van onderwijs.
Met de huiswerkklas willen we, binnen de visie van onderwijsopbouwwerk, een actieve rol
spelen om de onderwijskansen (en bijgevolg de kansen in het algemeen) van maatschappelijk kwetsbaardere kinderen te verhogen. Dit project valt onder de noemer Brede School, aangezien er een samenwerkingsverband is ontstaan tussen verschillende sectoren die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving, met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. Net zoals altijd hangt ook bij ons de concrete werking af van de lokale context.

Advertenties